PRIVACYVERKLARING

Welkom op de website van Steyl Montage B.V. (hierna: “Steyl”).

In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens Steyl verzamelt, wat Steyl daarmee doet en welke rechten u als betrokkene heeft. Steyl is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens te allen tijde verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de toepasselijke telecommunicatieregels.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan hieronder zal worden aangegeven of doeleinden die daarmee verenigbaar zijn. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren.

A.  Gebruik van de website

Via onze website www.steyl-montage.com (hierna: de “Website”) verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van u zoals wij hierna zullen toelichten.

Cookies

Steyl maakt gebruik van cookies op de Website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de Website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

De Website maakt op dit moment gebruik van analytische cookies om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten, waarvoor Steyl gebruik maakt van Google Analytics-cookies. Deze cookies hebben weinig tot geen impact op uw privacy. Steyl heeft namelijk een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, waardoor Google de gegevens uit deze cookies niet voor eigen doeleinden mag verwerken en niet voor andere diensten mag gebruiken. Daarnaast laten wij de laatste cijfers van uw IP-adres maskeren en hebben wij uitgesloten dat uw surfgedrag wordt gevolgd.

B.  Contact met Steyl

U kunt telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met Steyl voor diverse doeleinden. Zo kunt u bij ons terecht voor vragen, opmerkingen of bijvoorbeeld het aanvragen van offertes. Om uw informatieverzoek te kunnen beantwoorden, hebben wij afhankelijk van uw vraag bepaalde persoonsgegevens nodig. Meestal betreft dit uw NAW-gegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Wij maken op de Website gebruik van een contactformulier. Zo kunt u via onze Website een formulier invullen om in contact te komen met Steyl. In dit kader vragen wij om uw voor- en/of achternaam en uw e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen reageren op uw vraag of opmerking en om u gericht antwoord te kunnen geven.

C.  KLANTEN

Voor het maken van offertes, het in behandeling nemen van orders, en het leveren van producten en/of diensten heeft Steyl uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres nodig.Offertes worden per e-mail of per post toegezonden. Steyl zal daarnaast telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over het orderproces.

D.  Leveranciers & dealers

Wij verwerken ook bepaalde persoonsgegevens van onze contactpersonen bij onze leveranciers en bij onze dealers. Dit betreft de voor- en achternaam, e-mailadressen en telefoonnummers van onze contactpersonen bij deze leveranciers en dealers. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van overeenkomsten en om snel te kunnen communiceren.

E.   Delen van gegevens met derde partijen

In bepaalde gevallen zal Steyl uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan andere partijen, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij dit wettelijk verplicht zijn, wij uw toestemming hiertoe hebben of indien wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben.

Omdat Steyl bepaalde zendingen en aanvragen niet zelf verzorgt, is het mogelijk dat Steyl uw persoonsgegevens deelt met andere partijen zoals logistieke partijen. Om uw zending uit te kunnen laten voeren, zullen wij de strikt noodzakelijke gegevens verstrekken aan deze partijen.

Sommige derde partijen fungeren als verwerker van Steyl, omdat zij enkel op basis van onze instructies uw gegevens verwerken. Met dergelijke partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor ook de beveiliging van uw gegevens wordt gewaarborgd.

Het kan voorkomen dat de bedrijven met wie Steyl persoonsgegevens deelt buiten de Europese Unie zijn gevestigd, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Steyl verstrekt in dat geval enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens.

In het geval dat persoonsgegevens worden gedeeld met partijen buiten de Europese Unie zorgt Steyl ervoor dat er voor dit derde land een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie geldt of, indien dat niet het geval is, dat wij zelf passende waarborgen treffen ter bescherming van uw persoonsgegevens door contractuele afspraken over gegevensbescherming te maken, tenzij dit niet noodzakelijk is op grond van artikel 49 van de AVG.

F.  Beveiliging

Steyl heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, en dat deze persoonsgegevens beschermd worden tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging en/of beschadiging. Steyl maakt bijvoorbeeld gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

G.  Uw rechten

Om controle te houden over uw persoonsgegevens heeft u het recht om Steyl te verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Als een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. We zullen dan de verwerking die enkel is gebaseerd op uw toestemming vanaf dat moment stopzetten.

U heeft dus het recht om:

  • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
  • onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te corrigeren;
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor ons maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
  • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te (laten) dragen.

Binnen één maand na ontvangst van uw verzoek zult u een reactie op dit verzoek ontvangen. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Ook over deze verlenging zult u binnen één maand geïnformeerd worden. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie of de afwijzing van uw verzoek, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en beroep in te stellen bij de rechter.

H.  WIJZIGINGEN

Steyl kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan om regelmatig deze pagina te bezoeken.

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via:

Steyl MontageB.V.
Risseweg 19
6004 RM Weert
info@steyl-montage.com